*** ด่วนที่สุด !!!*** ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ได้อนุมัติ

1. ขยายระยะเวลาให้เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ที่มีการเพาะปลูกข้าวในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ขึ้นทะเบียนไว้
2. อนุมัติให้เปิดระบบให้อำเภอบันทึก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วม
มาตรการฯได้
สำหรับข้อ 1 กรมจะดำเนินการตัดยอดข้อมูลที่บันทึกผลผ่านการตรวจสอบส่งให้ ธ.ก.ส.
สำหรับข้อ 2 ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับบันทึกข้อมูลกรณีตกหล่น
ซึ่งจะเปิดระบบให้ดำเนินการในวันที่ 1 – 8 ก.ค. 58
โดยยอดที่ผ่านมติ ครม. ตามจำนวนที่แนบมานี้ (รวบรวมจากหนังสือที่จังหวัดทำส่งมาถึงกรม ตัดยอด วันที่ 18 พ.ค. 58)
สำนักงานเกษตรอำเภอจะสามารถเพิ่มแปลง/จัดชุด/บันทึกผลการตรวจสอบได้ และเมื่อครบกำหนดแล้ว จะสรุปยอดให้จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ หากเกินยอดที่แจ้งมาจะต้องพิจารณาปรับยอดให้ตรงตามที่แจ้งผ่านมติ ครม. ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการต่อไป

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

  • stickerlinenew หนังสือแจ้งจังหวัด เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับกระทรวง ครั้งที่ 9/2558 Download
  • stickerlinenew ขอเชิญประชุมทางไกล (Conference) และถ่ายทอดสดผ่านระบบ SSNET โครงการสร้างรายได้ฯ. ในวันที่ 29 มิ.ย. 58 เวลา 13:30 น. อ่านรายละเอียด
  • รายชื่อโครงการของชุมชน 6,598 โครงการ ภายใต้โครงการสร้างรายได้ฯ ดาวน์โหลด
  • การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ  | ระบบการบันทึกข้อมูล