โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

  • stickerlinenew รายงานการประชุมแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง วันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 58 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มเติม
  • stickerlinenew มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพิ่มเติม
  • การปิดและส่งมอบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพิ่มเติม
  • หนังสือแจ้งจังหวัด เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับกระทรวง ครั้งที่ 9/2558 Download
  • รายชื่อโครงการของชุมชน 6,598 โครงการ ภายใต้โครงการสร้างรายได้ฯ ดาวน์โหลด
  • การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ  | ระบบการบันทึกข้อมูล

ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล(ศชก.)คลิกที่นี่