เอกสารการสัมมนา “ระบบศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล” วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา Download

New!! กพฉ. แจ้งให้หน่วยงานรายงานข้อมูลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558  ผ่านทางระบบ http://plantreport.doae.go.th
โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเดียวกับระบบรายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/2558 (dryseason.doae.go.th)