โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติทางทางการเงินการบัญชีของสำนักงานเกษตรจังหวัด (update 17 มีนาคม 58)
รายชื่อคณะกรรมการ ฝ่ายกลาโหม ในตำบลเป้าหมาย (update 3 มีนาคม 58)
เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการ สร้างรายได้ และ พัฒนาการเกษตร แก่ชุมชน เพื่อ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระดับเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล วันที่ 9, 11, 17 กุมภาพันธ์ 2558
 • stickerlinenew แจ้งจังหวัด เรื่องการปรับแผนการดำเนินงาน ด้วยคณะทำงานยุทธศาสตร์ คสช.ด้านการเกษตร และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสร้างรายได้ฯ ระดับกระทรวง(๖ มี.ค.๕๘)ได้ให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรอย่างช้าในสัปดาห์สุดท้่ายของเดือนเมษายน ดังนี้
                        – ระดับอำเภอ แล้วเสร็จในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมีนาคม
                        – ระดับจังหวัด แล้วเสร็จในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมีนาคม
                        – ระดับกระทรวง แล้วเสร็จในสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนมีนาคม
                        – สำนักงบฯ จัดสรรเงินให้แล้วเสร็จในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนเมษายน
  (update 9 มีนาคม 58)

รายละเอียดโครงการ  | ระบบการบันทึกข้อมูล