โครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร
 • คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชี รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ขอเชิญประชุมซักซ้อมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59(ผ่าน Web Conference) หนังสือ
 • หนังสือเร่งรัดการดำเนินโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง กรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มาตรการที่ 1 ) รายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการเรียกพิมพ์รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย1
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ มาตรการที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
 • หนังสือโอนเงินโครงการ พืชน้ำน้อยระยะ 1
 • แจ้งการเปิดบัญชีเงินฝาก ธกส. สำหรับการโอนเงินโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรรตามความต้องการของชุมชนฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • คู่มือการรับและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนฯ หนังสือ  คู่มือ
 • เชิญเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีเข้ารับฝึกอบรมเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ มาตรการที่ 4 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. หนังสือสสก. หนังสือจังหวัด
 • คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการที่ 1 ดาวน์โหลด
 • จังหวัด/อำเภอ ขอให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบการรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ มาตรการที่ 1  ให้บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม และได้รับปัจจัยแล้ว ในระบบ need.doae.go.th ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เหมือนเดิม
  คู่มือการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน มาตรการที่ 1 ดาวน์โหลด
 • เอกสารการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์โครงการในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 58

<<ดูข่าวย้อนหลัง>>