กพก. แจ้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2558 (เพิ่มเติมแบบจัดเก็บยุวเกษตรกร)

กองพัฒนาเกษตรกร ขอแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2558 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ โดยขอให้รายงานตามแบบรายงานที่แนบมานี้            ( เป็น Excel เท่านั้น ) ส่งทาง e-mail : farmdev40@doae.go.th

  1. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1009/ ว 330 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558
  1. เอกสารแนบ