SSNET DOAE Logo

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่านลงทะเบียนผู้เข้าใช้งานระบบอิทราเน็ต(SSNET) โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วจะสามารถเข้าใช้งานได้ทันที ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะถูกจัดส่งให้ท่านทาง email ที่ระบุตอนลงทะเบียน

เข้าสู่อินทราเน็ต SSNET

วิธีการลงทะเบียน คลิ๊ก

แจ้งปัญหา โทรศัพท์ 02-940-6028 ถึง 9 ภายใน 146,275