รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 2/2546

วันที่ 27 พฤษภาคม 2546 เวลา 13.30 .

ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

 

›š›š›š›š›š›š

 

รายชื่อผู้มาประชุม

1. ..พะเยาว์ รัตนวิบูลย์           ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ                                                         ประธาน (แทน)

2. นายประนอม ศรัยสวัสดิ์           ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร                          กรรมการ

3. นางณัญจณา ชุ่มฤทธิ์             ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                                       กรรมการ

4. นางพัฒนา นาคเขียว               ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                   กรรมการ

5. นายเอกชัย โอเจริญ                 ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร                    กรรมการ

6. นายอรรถ อินทลักษณ์              ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ                                กรรมการ

7.นางชนิสรา ภูชฏาภิรมย์            หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ

                                                (แทน) เลขานุการกรม                                                                  กรรมการ

8. นายประยุทธ สุขสมจิตร           หัวหน้ากลุ่มโครงการและงบประมาณ

                                                (แทน) ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                                   กรรมการ

9. นายธนู วงษ์เกษม                   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการปฏิบัติการ

                                                (แทน) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอด

                                                เทคโนโลยีการเกษตร                                                                   กรรมการ

10. นายวิลาศ วิชญะเดชา           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7

                                                (แทน) ผู้อำนวยการสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช                                  กรรมการ

11. นางศุภลักษณ์ กลับน่วม        นักวิชาการเกษตร 7

                                                (แทน) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า                              กรรมการ

12. นายอุดม รัตนประภา             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6

                                                (แทน) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                          กรรมการ

13.นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6

                                                (แทน) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร                                      กรรมการ

14.นางอมรรัตน์ สุพรรณชาติ        หัวหน้ากลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ                          กรรมการและเลขานุการ (แทน)

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

15. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7                                                 ศูนย์สารสนเทศ 

16. ..ยุพา แซ่ชื้อ                                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7                                                 ศูนย์สารสนเทศ             

17. ..ทัศนีย์ ชิงดวง                            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6                                                 ศูนย์สารสนเทศ

18. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ             เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6                                     ศูนย์สารสนเทศ

19. นายรุ่งศิริ ประสงค์                            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5                                                 ศูนย์สารสนเทศ

 

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายธงชาติ รักษากุล                           รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ                                                     ติดราชการ

 

เริ่มประชุม      เวลา   13.30  .

 

วาระที่ 1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1  เป้าหมายสำคัญของ e-Government และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ

e-Government เป็นการบริหารจัดการโดยนำ ICT มาใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเข้าถึงประชาชน การทำให้เกิดความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งมีเป้าหมายหลัก การพัฒนาโดยนำ ICT มาใช้ 5 สาขา ได้แก่ สาขาด้านภาครัฐ (e-Government) ด้านพาณิชย์ (e-Commerce) ด้านอุตสาหกรรม (e-Industry) ด้านการศึกษา (e-Education) และด้านสังคม (e-Society) สำหรับด้านภาครัฐ ได้กำหนดกรอบของระยะเวลาในการดำเนินงานด้าน ICT ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

                              1) Website ของทุกหน่วยงาน                                                31 ธค. 45

      2) Web board ของทุกส่วนราชการ                                         30 เม..46

      3) การสื่อสารทาง e-mail ของผู้บริหารหน่วยงาน                      30 .. 46

      4) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แจกจ่ายให้กับหน่วยงาน                 30 .. 46

      5) ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก                                30 .. 46

      6) ระบบบริหารงานสำนักงาน (Back office)                            30 .. 46

      7) ระบบซอฟต์แวร์กลางภาครัฐ                                              31 .. 46

      8) ระบบจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ (e-procurement)                     30 .. 46

      9) ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน                         30 .. 46

    10) บริการด้านการเงินแบบ one stop service                           30 .. 46

    11) เว็บท่าของรัฐ Government portal Web (e-citizen)            1 เม.. 46

                       

                        สำหรับรายการที่ 1 - 3 เป็นส่วนที่หน่วยงานระดับกรมจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

                        ส่วนรายการที่    4 -11 จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงร่วมกับกระทรวง ICT

 

มติที่ประชุม     รับทราบ

 

1.2  แนวคิดในการใช้ ICT ของ ดร.ครรชิต

                              ประธานได้นำเสนอแนวคิดในการใช้ ICT ของ ดร.ครรชิต ซึ่งเห็นด้วยกับการนำ ICT มาช่วยในการสนับสนุนการทำงาน แต่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การทำงาน ใหม่ อย่ายึดติดกับแนวคิดและการทำงานแบบเดิม อันจำกัดด้วยขอบเขตของแผนกหรือหน่วยงาน เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างแท้จริง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทบรรณาธิการ (Editor's Talk) สาร NECTEC ปีที่ 10

ฉบับที่ 51 มีนาคม - เมษายน 2546 ISSN 0858-2556)

 

มติที่ประชุม     รับทราบ

 

1.3  โครงการจัดทำฐานข้อมูลสู่สารสนเทศของกรมฯ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการจัดทำฐานข้อมูลขององค์กรให้อยู่ในรูปของ

สารสนเทศในลักษณะองค์ความรู้ (Knowledge Based) เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต (ssnet) และอินเตอร์เน็ต (www.doae.go.th) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร และผู้สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มอบให้ศูนย์สารสนเทศ (กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ และกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์) จัดทำเป็นโครงการนำร่องภายใต้ชื่อ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสู่สารสนเทศ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาในส่วนอินทราเน็ตไประดับหนึ่งแล้ว ภายใต้ Link ฐานข้อมูลสู่สารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งได้จัดทำเอกสารการจัดทำฐานข้อมูลสู่สารสนเทศของกรมฯ ขึ้นสำหรับเป็นสื่อให้ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ เพื่อช่วยผลักดันให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

 

มติที่ประชุม     รับทราบ

 

1.4  วัตถุประสงค์ของการประชุม

1.      เพื่อทราบผลสรุปการปรับปรุงข้อมูล MIS และข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมฯ ตามมติ ครม.

2.      เพื่อทราบสรุปการอบรมผู้บริหารตามมติ ครม.

3.      เพื่อทราบแผน ICT ของกรมฯ ตามมติ ครม. (ปี 2545-2549)

4.      เพื่อทราบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ/รัฐบาล/กระทรวง/กรม (NOC/PMOC/MOC/DOC)

5.      เพื่อทราบความก้าวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนาระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

6.      เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผู้บริหาร (หลักสูตรบังคับ/สมัครใจ)

7.      เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงฯ

มติที่ประชุม     รับทราบ

 

วาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2546 (5/45) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545

                                               

มติที่ประชุม     รับทราบ

 

วาระที่ 3        เรื่องสืบเนื่อง/เพื่อทราบ

                        3.1 การปรับปรุงข้อมูล MIS และข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมฯ ตามมติ ครม.

                              ตามที่กรมฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลขององค์กรให้อยู่ในรูปของสารสนเทศเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต (ssnet) และอินเตอร์เน็ต (www.doae.go.th) ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลสู่สารสนเทศ โดยได้กำหนดช่วงเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการในส่วนของอินทราเน็ตไประดับหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กรมฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำสารสนเทศขององค์กรขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม เร่งรัดการพัฒนาฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ รวมทั้งติดตามและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ตามช่วงเวลาที่ระบุ จำนวน 3 คณะ ดังนี้

1.      คณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำสารสนเทศขององค์กรด้านบริหาร 

มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  เป็นประธาน

2.      คณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำสารสนเทศขององค์กรด้านส่งเสริมการเกษตร 

มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  เป็นประธาน

3.      คณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำสารสนเทศขององค์กรด้านชุมชน 

มีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร  เป็นประธาน

 

ซึ่งทั้ง 3 คณะ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาประเภทของฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมควรนำเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต

ขององค์กรเรียบร้อยแล้ว โดยได้สรุปไว้ในตารางฐานข้อมูลสารสนเทศที่นำเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตขององค์กร

ตาราง  ฐานข้อมูลสารสนเทศที่นำเผยแพร่ผ่านอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตขององค์กร

 

ฐานข้อมูลโปรแกรม

เผยแพร่

ไม่เผยแพร่

Intranet

Internet

ด้านบริหาร

1.      สารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (DPIS)

2.      ทะเบียนครุภัณฑ์ (GOVIN)

3.      การบริหารงบประมาณและพัสดุ (BPS)

4.      เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง (PAYROLL)

5.      สำนักงานอัตโนมัติ (SSOA)

6.      แผนปฏิบัติการผู้บริหาร (MPS)

7.      แผนการประชุมอบรมฯ (MTS)

 

ด้านส่งเสริมการเกษตร

1.      ภาวะการผลิตพืชที่ปลูกในอำเภอ (ROR_OR)

2.      สภาพการเพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น (KPP_W)

3.      ผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นรายใหญ่ (KPT)

4.      คลังเมล็ดพันธุ์ (SIMS)

5.      ทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี (KGK)

6.      ทะเบียนสื่อโสตฯ (MEDIA)

 

ด้านชุมชน

1.      การเกิดภัยธรรมชาติ (DSS)

2.      สถิติกลุ่มเกษตรกร (FARM GROUP)

3.      สถิติกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (HOME)

4.      สถิติกลุ่มยุวเกษตรกร (YUWA)

5.      สถิติการระบาดศัตรูพืช (PPSD)

6.      เครือข่ายธุรกิจเกษตร (BUSINESS)

7.      คลินิกเกษตร (ASC)

 

 

*

*

*

 

*

*

*

 

 

*

*

*

*

 

*

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรม

 

 

มติที่ประชุม     รับทราบ

3.2 การอบรมผู้บริหารตามมติ ครม.

                              ตามนโยบายของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้ศูนย์สารสนเทศของแต่ละกรมจัดหลักสูตรอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อผลักดันระบบการทำงานในยุคปฏิรูประบบราชการ เข้าสู่การเป็น e-Government โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมเป็น 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

                               ครั้งที่ 1 (หลักสูตรบังคับ)

-          การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

-          การใช้อินเตอร์เน็ต/การรับ-ส่ง E-mail

                               ครั้งที่ 2 (หลักสูตรสมัครใจ)

-          ทบทวนการใช้อินเตอร์เน็ต/การรับ-ส่ง E-mail

-          การนำเสนอข้อมูลโดยโปรแกรม Power Point

-          การเรียกดูข้อมูลจากไฟล์ Word,Excel,PDF

-          การใช้งาน CD-ROM

-          การ Download

 

                        ศูนย์สารสนเทศได้จัดอบรมครั้งที่ 1 หลักสูตรบังคับ จำนวน 2 รุ่น ไปแล้วเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2545 มีผู้เข้าอบรมรวม 8 คน จากจำนวนทั้งหมด 16 คน นอกจากนี้ ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1 วัน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 74 คน จากจำนวนทั้งหมด 97 คน ซึ่งในการอบรมของ หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม ได้มีการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อระบบฐานข้อมูล และได้มีการ

เสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย

 

มติที่ประชุม     - รับทราบ

                                                - ให้ กอง / สำนัก พิจารณาข้อเสนอแนะฐานข้อมูลสู่สารสนเทศไปยังศูนย์สารสนเทศตามกำหนด

                           เวลา (27 พฤษภาคม 2546)

 

3.3 แผน ICT ของกรมฯ ตามมติ ครม. (ปี 2545-2549)

 - จาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ..2545-2549 โดยมีมติเพิ่มเติมให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจ จัดทำ และ/หรือปรับแผนแม่บท ICT ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT ระดับประเทศ ทั้งในด้านสาระและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

 - สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน “แผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และแนวทางการจัดทำ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับองค์กร” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 เพื่อให้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการต่อแผนงาน/กิจกรรม ความซ้ำซ้อนของงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายให้

ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติ ICT ..2546-2547

        - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานงานกับทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯเพื่อบูรณาการและกรอกข้อมูลแผนปฏิบัติ

ICT ดังกล่าวแล้ว โดยกระทรวง ICT มอบหมายให้ NECTEC จัดทำโปรแกรมระบบบูรณาการแผนปฏิบัติ ICT สามารถเรียกดูข้อมูลแผนปฏิบัติ ICT ของทุกกระทรวงได้ทางเว็บไซต์ http://see.nectec.or.th

                                 - สำหรับในส่วนของแผนปฏิบัติ ICT ของกรมฯ ที่ได้รับงบประมาณในปี 2546 มีจำนวน 4  โครงการ/กิจกรรม คือ

1.      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านบริหารงาน (MIS’DOAE) (1,000,000 บาท)

2.      โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบ Contact Center (1,000,000 บาท)

3.      โครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอที (1,100,000 บาท)

4.      กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย (16,800,000 บาท)

 

มติที่ประชุม     รับทราบ

 

3.4 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ/รัฐบาล/กระทรวง/กรม (NOC/PMOC/MOC/DOC)

                               -  จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ได้เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Centre) ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้กรมต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม 2545 และปรับปรุงข้อมูล MIS และข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

                               - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี / ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง / ศูนย์ปฏิบัติการกรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2546 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจรับทราบแนวคิดศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี / กระทรวง / กรม  รวมทั้งบทบาทของกระทรวง ICT ในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง / ศูนย์ปฏิบัติการกรม

                              - ในส่วนของกรมฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 ได้ดำเนินการประชุมแล้ว 2 ครั้ง กำหนดข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร และให้มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่ เมื่อมีการกำหนดบุคคลในโครงสร้างส่วนราชการใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งศูนย์สารสนเทศได้ยกร่างคณะกรรมการกำกับนโยบายศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร และคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร แต่กรมฯขอให้ชะลอการจัดตั้งศูนย์ฯ เนื่องจากความไม่พร้อมด้านข้อมูล บุคลากรประจำศูนย์ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและบริหารศูนย์

                 - อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมฯได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูล และจัดทำสารสนเทศขององค์กร เพื่อวางแผนการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย กำหนดรูปแบบ สารสนเทศเพื่อเผยแพร่และเชื่อมโยงไปยัง Operation Room ของกรม / กระทรวง /รัฐบาล แล้ว ดังนั้น ศูนย์สารสนเทศ จะได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานในส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่ต้องปรับปรุง และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกระทรวง / รัฐบาลต่อไป

 

มติที่ประชุม     รับทราบ

 

3.5  ความก้าวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนาระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

                               ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาและพัฒนาระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยสัญญาจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2546 นั้น ขณะนี้ได้มีการส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้กรมฯ เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการนัดประชุมร่วมกับสำนักบริการฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2546 และให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการศึกษา รวมทั้งแสดงผลการพัฒนาระบบทั้งรูปแบบ Input และ Output ซึ่งได้มีการปรับแต่งและแก้ไขบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2546

                                

มติที่ประชุม    รับทราบ

 

วาระที่ 4        เรื่องเพื่อพิจารณา

                        4.1 การจัดอบรมผู้บริหาร

      - ครั้งที่ 1  หลักสูตรบังคับเพิ่มเติม (ผอ.ส่วน/กอง/สำนัก ที่ยังไม่ได้อบรม)

                                ศูนย์สารสนเทศ ได้จัดอบรม หลักสูตรบังคับ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 ชั่วโมง เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  8  คน จากจำนวนทั้งหมด   16   คน (รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร สามารถสืบค้นได้จาก SSNET) และพิจารณาเห็นควรให้มีการจัดอบรม ผอ.กอง/สำนัก ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม และผอ.ส่วน ตามนโยบายของปลัดกระทรวงฯ โดยจัดแบ่ง

การอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังนี้

                                     รุ่นที่1 

1.      เลขานุการกรม

2.      ผู้อำนวยการกองแผนงาน

3.      ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

4.      ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

5.      ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร

6.      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรชุมชน

7.      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการฟาร์มและเคหกิจเกษตร

8.      ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม

9.      ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10.  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่

                                                รุ่นที่ 2 

1.      ผู้อำนวยการส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2.      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว

3.      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่

4.      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา

5.      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพร

6.      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร

7.      ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช

8.      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า

9.      ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช

10.  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร

 

                              - ครั้งที่ 2  หลักสูตรสมัครใจ (ผอ.กอง / สำนัก) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 ชั่วโมง รายละเอียดหลักสูตรตามวาระที่ 3.2

 

มติที่ประชุม     - รับทราบ

- ให้ศูนย์สารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรบังคับ (เพิ่มเติม) สำหรับ ผอ.กอง/สำนัก ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม และผอ.ส่วน จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 28 - 29 พค.46 เวลา 13.30-16.30 .

- ให้ผู้เข้าประชุมประสานผู้เข้ารับการอบรม และศูนย์สารสนเทศประกาศแจ้งทาง SSNET

-  หลักสูตรสมัครใจให้ ผอ.กอง / สำนัก แจ้งความประสงค์ทาง E-mail:ict30@doae.go.th  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 เพื่อกำหนด วัน เวลา ในการจัดอบรมต่อไป

 

                   4.2 แนวทางการปรับปรุงสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงฯ

                              ตามที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2546 เวลา 14.00 . ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีท่านรองปลัดฯ วรเวทย์ เป็นประธานได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ แจ้งรายการข้อมูล/ระบบงานที่ต้องการส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง / นายกรัฐมนตรี ในแบบรายงานบัญชีข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (ตามแบบ ฟอร์มของกระทรวงฯ) ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. ภายในวันที่ 23 เมษายน 2545

                               เนื่องจากเวลาเร่งด่วน ศูนย์สารสนเทศได้พิจารณาและดำเนินการจัดส่งข้อมูล/ระบบงานที่เป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ใน Intranet  รวม 15 ระบบ ไปตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว

-          ภาวะการผลิตพืชที่ปลูกในอำเภอ (ROR_OR)

-          สภาพการเพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (KPP_W)

-          สถิติการเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ (DSS)

-          ผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นรายใหญ่ (KTP)

-          การบริหารและจัดการคลังเมล็ดพันธุ์ (SIMS)

-          สถิติกลุ่มเกษตรกรและการรายงานผลโครงการ (FARM GROUP)

-          สถิติกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและการรายงานผลกรดำเนินงาน (HOME)

-          สถิติกลุ่มยุวเกษตรกรและการายงานผลการดำเนินงาน (YUWA)

-          สถิติการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ (PPSD)

-          เครือข่ายธุรกิจเกษตร (BUSINESS)

-          ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

-          คลินิคเกษตร (ACS)

-          ข้อมูลแผนที่ภัยธรรมชาติซ้ำซาก

-          ข้อมูลแผนที่ตั้งชุมชน

-          ข้อมูลแผนที่เขตส่งเสริมการเกษตร

                                   จากนั้นฝ่ายเลขาฯได้นำเสนอหน้าเว็บไซต์ OperationRoom (DOC) ภายใต้ชื่อ URL:http:// warroom.doae.go.th ที่จัดทำเพื่อเชื่อมโยงไปยัง OperationRoom  ของกระทรวงฯ (MOC) ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานทั้ง 3 คณะ นำไปหารือรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารต่อไป

 

มติที่ประชุม     - รับทราบ

                        - ให้ สำนัก / กอง Update ข้อมูลที่หน่วยงานรับผิดชอบให้ทันสมัย

                        - ให้คณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูล และจัดทำสารสนเทศขององค์กร พิจารณารูปแบบในการ

   นำเสนอให้เหมาะสม เพื่อเผยแพร่และเชื่อมโยงไปยัง Operation Room ของกรม / กระทรวง /

    รัฐบาล  ต่อไป

 

 

วาระที่ 5        เรื่องอื่น ๆ

                    5.1 ระบบแผนการปฏิบัติราชการผู้บริหาร (MPS)

                        ระบบ MPS ได้พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศตั้งแต่ปี 2544 สำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการของผู้บริหารเฉพาะในส่วนกลาง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง / สำนักขึ้นไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์การสามารถเรียกดูแผนปฏิบัติราชการของผู้บริหารในส่วนกลาง และเพื่อให้สามารถเรียกดูแผนปฏิบัติการของผู้บริหารระดับเขต / จังหวัดได้ด้วย ศูนย์สารในเทศได้ทำเรื่องเสนอกรมฯเพื่อขออนุมัติให้เขต / จังหวัดบันทึก

ข้อมูลลงในระบบนี้ด้วย ซึ่งกรมฯได้อนุมัติในหลักการข้างต้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในองค์กรจะสามารถเรียกดูข้อมูลแผนปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับเขต / จังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป

 

                        5.2 ระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีก (POS)

                               ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้จัดทำโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม และระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีก เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี ตามนโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

                                         ศูนย์สารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นว่าโปรแกรมระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกมีประโยชน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จึงได้จัดทำหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอแผ่นโปรแกรมพร้อมคู่มือการใช้งานดังกล่าว จำนวน 100 ชุด

                               สำหรับผู้สนใจในส่วนกลางสามารถ download โปรแกรมและคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์กรมฯ (www.doae.go.th) ภายใต้เมนู ดาวน์โหลด  (หมายเหตุ   ชื่อผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่าน คือ POS)

 

มติที่ประชุม     - รับทราบ

 

เลิกประชุม       เวลา 16.00 .

                                                                                   

                                               

                                                                                                                                                                           (..ศิริพร สินธุวารี)

                                                                                                                                                                           ผู้จดรายงานการประชุม

 

                                                                                                           

                                                                                                                                              (..ยุพา แซ่ชื้อ)             

                                                                                                                                                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม