รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร

ครั้งที่ 3/2545

วันที่ 9 สิงหาคม 2545  เวลา 09.30 .

ณ ห้องประชุมกองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ชั้น 3

 

ผู้มาประชุม

                1. นายสาคร ประไพพงษ์                                   รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร                                                                          ประธาน

                2. นายประนอม ศรัยสวัสดิ์                                ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์พืช                                                    รองประธาน

                3. นายเอกชัย โอเจริญ                                        ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                                                  รองประธาน

                4. นางพัฒนา นาคเขียว                                      ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                           กรรมการ             

5. นายณรงค์ จรางกูร                                          หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและ                                                      กรรมการ

                                                                                                บำเหน็จความชอบ             

                                                                                                แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

                6. นางศรีสอางค์ ศรีอรุโณทัย                            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพ                                                       กรรมการ

                                                                                                แทนผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช               

                7. นางณัญจนา ชุ่มฤทธิ์                                      ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม                                                                  กรรมการ

                8. นายวุฒินัย ยุวนานนท์                                    นักวิชาการเกษตร 7                                                                            กรรมการ

                                                                                                แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจเกษตร

                9. นายธนันท์ หาญเกริกไกร                             นักวิชาการเกษตร 6                                                                             กรรมการ

                                                                                                แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมพืชไร่นา

                10. นางเพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ                   นักวิชาการเผยแพร่ 6                                                                           กรรมการ

                                                                                                แทนผู้อำนวยการกองเกษตรสัมพันธ์             

                11. นายพนิต เจริญบูรณ์                                     หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล                                  กรรมการ                                                                                                              สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ

                12. นายบุญศรี อ่อนละออ                                  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล                                 กรรมการ

                                                                                                สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                13. นายจตุรกรณ์ ทองประไพ                           หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล                                 กรรมการ

                                                                                                สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง

                14. นายองอาจ เพียรธรรม                                 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล                                 กรรมการ

                                                                                                สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก

                15. นายประดิษฐ์ รากทอง                                 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล                                 กรรมการ

                                                                                                สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก

                16. นายชำนาญ ฉุ้นประดับ                               หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล                                 กรรมการ

                                                                                                สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้

                17. นางอมรรัตน์ สุพรรณชาติ                          หัวหน้าฝ่ายประมวลผลข้อมูล                                                           กรรมการ

และเลขานุการ

                18. นางพัชรินทร์ นาคะประวิง                        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7                                                                  กรรมการ                                                                                                               กองแผนงาน                                                                                        และช่วยเลขานุการ

                19. ..ทัศนีย์ ชิงดวง                                        เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6                                                  กรรมการ

                                                                                                กองแผนงาน                                                                                                        และช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

                1. นางพรทิพย์ สุคนธสิงห์                                ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพืชสวน                                                    กรรมการ

                2. นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ                           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7                                                                  กรรมการ

                                                                                                กองแผนงาน                                                                                        และช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

                1. นายประวิทย์ บุญประสพ                              หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนาการฝึกอบรม    

กองฝึกอบรม

                2. ..อรวรรณ คงอภิรักษ์                                บุคลากร 5            

กองการเจ้าหน้าที่

                3. นายศักดา ศรีนิเวศน์                                       หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

สถาบันบริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ

                4. นายนฤเทพ สุภากรณ์                                     นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6          

กองฝึกอบรม

                5. นายธนู วงษ์เกษม                                            นักวิชาการเกษตร 7 

ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                              

                6. นายสมเกียรติ อยู่สุข                                       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 

                                                                                                สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง

                7. นายไพสิฐ ไทยถาวร                                       นายช่างศิลป์ 6                    

กองเกษตรสัมพันธ์

                8. ..ยุพา แซ่ซื้อ                                               นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7                 

กองแผนงาน

                9. นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ                      เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6                 

กองแผนงาน

                10. ..ศิริพร สินธุวารี                                      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5                    

กองแผนงาน                                       

                11. นายรุ่งศิริ ประสงค์                                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4                 

                                                                                                กองแผนงาน

                12. ..นารีรัตน์ บัลลังก์                                   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1    

กองแผนงาน

 

เริ่มประชุม            เวลา 09.50 .

 

วาระที่ 1                เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1    แผนแม่บทไอที 2546 – 2548

สืบเนื่องจากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ว่าจ้างให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2546 – 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้สำนักงบประมาณทราบ และต่อมากรมฯ ได้จัดส่งโครงการพัฒนาสารสนเทศองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมการเกษตรสู่เกษตรกร ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตรให้

ปี 2546 – 2548 ไปให้สำนักงบประมาณพิจารณาภายใน วงเงิน 214,877,410 บาท  ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณได้มีหนังสือตอบอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0407/16305 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2545 โดยได้รับอนุมัติภายในวงเงิน 149,750,000 บาท

 

มติที่ประชุม          รับทราบ

 

1.2    วัตถุประสงค์การประชุม

1 )  เพื่อทราบความก้าวหน้าของการอนุมัติแผนแม่บทไอที ปี 2546-2548

2 )  เพื่อทราบการพัฒนาระบบแผนการประชุม อบรม สัมมนา(MTS) และความก้าวหน้า  

      ของการใช้งาน

3 )  เพื่อทราบความก้าวหน้าของการใช้งานระบบสารบรรณ(SSOA)

4 )  เพื่อทราบการกำหนด Web Site เพื่อชุมชน

5 )  เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงสารสนเทศชุมชน

6 )  เพื่อพิจารณาให้หน่วยงานต่างๆ เข้ารวมจัดนิทรรศการฐานข้อมูลและสารสนเทศใน

การจัดสัมมนาหัวหน้าฝ่ายแผนงานเรื่องการพัฒนาระบบไอทีเพื่อเข้าสู่การเป็น

e-Government ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2545    

มติที่ประชุม          รับทราบ

 

วาระที่ 2                เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2545

                               

มติที่ประชุม          รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2545

 

วาระที่ 3                เรื่องเพื่อทราบ

3.1    การใช้งานระบบโปรแกรม MTS

ตามที่อธิบดีได้มอบหมายให้ ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานงานราชการ จัดทำระบบแผนการประชุมอบรม

สัมมนา โดยประสานความร่วมมือกับฝ่ายประมวลผลข้อมูล กองแผนงาน ให้จัดทำระบบโปรแกรมดังกล่าวซึ่งเป็นนโยบายของกรมฯ ต่อเนื่องจากโปรแกรมแผนปฏิบัติราชการผู้บริหาร และได้พัฒนาระบบโปรแกรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อว่า ระบบโปรแกรม MTS (Meeting training and Seminar) โดยได้เริ่มต้นใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ..2545 ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องภายในกรมฯ

ซึ่งเป็นกองหลัก (ผู้บริหาร 7 ท่าน) และขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองการใช้งาน ซึ่งนอกจากมีห้องผู้บริหาร และหน่วยงานหลักแล้ว ยังมีส่วนท่องเที่ยว  สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  สำหรับปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น คือ การใช้งานยังไม่เป็นตามระบบ เช่น ผู้รักษาราชการแทนของหน่วยงานระดับกอง/สำนักเซ็นต์เรื่อง ก็ไม่มีการนำเรื่องไปให้หน้าห้อง บันทึก

 

มติที่ประชุม          รับทราบ และให้ผู้แทนกองต่างๆ ประสานชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

                                3.2  การใช้งานระบบโปรแกรม SSOA

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้ติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

สนับสนุนการบริหารงานทะเบียนหนังสือ โดยจะอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สารบรรณ สามารถลงทะเบียนรับหนังสือผ่านระบบ

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ การค้นหา การติดตาม และการออกรายงานทะเบียนสรุปในลักษณะต่างๆ เช่น รายงานสรุปทะเบียนหนังสือจากภายใน ตามช่วงเวลาที่ระบุ เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม และฝ่ายประมวลผลข้อมูล กองแผนงาน ได้เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหาร/ธุรการ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณและผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานในส่วนกลางเข้าประชุมร่วมกันเป็นระยะ เพื่อหาข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือภายใน ภายนอก หนังสือเวียน คำสั่งเวียน ว่าต้องดำเนินการอย่างไร ต่อไป โดยได้กำหนด

เป็น ระเบียบการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  และได้ประกาศ D-day ทดลองใช้งานระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 .. 45 ที่ผ่านมา

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งาน คือ ผู้ใช้งานยังไม่ชำนาญในการใช้เครื่องฯ และไม่สามารถวิเคราะห์หนังสือได้ว่า

เป็นหนังสือภายนอกหรือหนังสือภายใน ทำให้ดำเนินการกับหนังสือในระบบไม่ถูกต้อง เช่น      

-   หนังสือภายนอก จะต้องทำการสร้างหนังสือใหม่เข้าระบบ

                                                -   หนังสือภายใน  จะต้องทำการเซ็นต์รับหนังสือในระบบ

และหากมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถไปใช้เครื่องที่กองอื่นได้ด้วย

กองแผนงานได้สรุปอันดับของหน่วยงานมีจำนวนหนังสือเข้าออกมากที่สุด 3 อันดับแรก

ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. – 30 ก.ค. 45 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. รับหนังสือภายนอก 2. ส่งหนังสือออก  3. หนังสือภายใน ตามตารางสรุป

สรุปอันดับของหน่วยงานที่มีจำนวนหนังสือเข้าออกมากที่สุด

3 อันดับแรก

ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 กรกฎาคม 2545

รับหนังสือภายนอก

ส่งหนังสือออก

หนังสือภายใน

หน่วยงาน

จำนวน

หน่วยงาน

จำนวน

หน่วยงาน

จำนวน

สลก.

1,314

สลก.

445

กค.

421

กกจ.

326

กสธ.

87

กกจ.

253

กสร.

111

กกจ.

24

กสร.

88

ส่วนหน่วยงานที่มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์น้อยจะได้ติดตามหาสาเหตุของปัญหาต่อไป

 

มติที่ประชุม          -  รับทราบ และฝากให้ผู้แทนกองต่างๆ แจ้งฝ่ายบริหาร หากเจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในการ

    ใช้เครื่องให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลมาช่วยทำหน้าที่คีย์ข้อมูลในเครื่องของระบบงาน

    สารบรรณ

-  นัดประชุมหัวหน้าที่ฝ่ายบริหาร/ธุรการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ เพื่อชี้แจง

แนวทางการดำเนินงานและกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ในวันที่ 20 ส.ค.45 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

 

                                3.3  การกำหนด Web Site เพื่อชุมชน

ในส่วนของ Web Site เพื่อชุมชน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1.   ทำเนียบจุดถ่ายทอด และวิทยากรเกษตรกร

กองแผนงาน ร่วมกับส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เผยแพร่บนเว็บไซด์กรมฯ โดยมีการพัฒนาโปรแกรมฐาน

ข้อมูลทำเนียบวิทยากรเกษตรกร ในลักษณะ Web Based Programming ตามนโยบายของท่าน อธส. ซึ่งขณะนี้สามารถเรียกดู สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์เกษตรตามประเภท สถานที่หรือจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งรายชื่อวิทยากรเกษตร ผอ.ศูนย์ฯ ที่อยู่ในศูนย์บริหารฯ ดังกล่าวได้

2.   เครือข่ายธุรกิจเกษตร 

กองแผนงาน ร่วมกับกองส่งเสริมธุรกิจเกษตร พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเครือข่าย

ธุรกิจเกษตร ในลักษณะ Web Based Programming ซึ่งได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานข้อมูลตามระบบโปรแกรมแล้ว โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์กรมฯ ด้วย และได้เชื่อมโยงข้อมูลราคาสินค้า ผลผลิต ไปยัง สศก.

ในการพัฒนาข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดทำไว้แล้ว เช่น ข้อมูลทำเนียบวิทยากรเกษตร

ข้อมูลเครือข่ายธุรกิจเกษตร เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูลบนเว็บเพื่อชุมชน เน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูลของชุมชนอย่างแท้จริง

 

มติที่ประชุม          -  รับทราบ

-   ขอให้หน่วยงานต่างๆ  คือเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

     ช่วยตอบคำถามใน Web Board  สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงชื่อผู้ตอบด้วย

 

วาระที่ 4                เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1    แนวทางการปรับปรุงสารสนเทศชุมชน

เพื่อให้มีการ Update ข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.       ทำเนียบจุดถ่ายทอด และวิทยากรเกษตรกร

                                                ผู้แทนส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ชี้แจงว่า ปัญหาการ Up date ทำค่อน

ข้างลำบาก เพราะจะต้องรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทั้งกรมฯ ส่วนรายชื่อวิทยากรเกษตรได้มาแล้วบางส่วน และได้ส่งให้ฝ่ายประมวลผลข้อมูล กองแผนงาน  ขณะนี้ได้ขออนุมัติจัดทำโปรแกรมอยู่ โดยได้ประสานงานกับกองแผนงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                        2.   เครือข่ายธุรกิจเกษตร

 ผู้แทนกองส่งเสริมธุรกิจเกษตรได้ชี้แจงว่าขณะนี้มีการนำเข้าข้อมูลเครือข่ายธุรกิจ

เกษตรแล้ว 73 จังหวัด ขาดอยู่ 3 จังหวัด คือ ภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ) ประธานให้นำเว็บโรงงานอุตสาหกรรมมาไว้ในเครือข่ายธุรกิจเกษตรด้วย เนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวข้อง เช่น เกี่ยวกับโรงงานต่างๆ ว่าต้องการวัตถุดิบอะไร สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหน ปริมาณรวมที่ต้องการเท่าไร

 

มติที่ประชุม          -   ให้ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ทำเนียบ

จุดถ่ายทอด และกองส่งเสริมธุรกิจเกษตรรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายธุรกิจเกษตร แล้วส่งข้อมูลให้กองแผนงานนำเผยแพร่บนเว็บ

-   ในส่วนภูมิภาคให้ภาคเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของจังหวัด และส่วนกลางให้

     สสท. และ กสธ. เป็นศูนย์กลาง

 

4.2    การจัดนิทรรศการฐานข้อมูลและสารสนเทศของกรมฯ ในการสัมมนาหัวหน้าฝ่าย

แผนงาน

ตัวแทนกองฝึกอบรมได้ชี้แจงว่า  ขณะนี้กรมฯได้อนุมัติให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการพัฒนาระบบไอทีเพื่อเข้าสู่การเป็น e-Government ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2545 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยบุคคลเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด  สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคทุกภาค  คณะทำงานไอทีส่วนกลาง  (ผอ.กองหลัก 13 กอง เฉพาะวันที่ 21 สิงหาคม2545) เจ้าหน้าที่จาก กพ. และสำนักงบประมาณ  โดยมีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 130 คน

                                          ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากตารางการสัมมนา ในช่วงของวันที่ 21 และ 23 มีการจัดพื้นที่ให้หน่วยงานภายในกรมฯ และหน่วยงานภายนอกกรม คือ วันที่ 21ได้เชิญกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดนิทรรศการฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ดำเนินการอยู่ ส่วนวันที่ 23 มี กรมการปกครอง การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัท ทศท

คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท CS Communication Company Limited  บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด แสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความก้าวหน้าของระบบสื่อสาร สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง อยากขอความร่วมมือไปร่วมแสดงผลงานความก้าวหน้าของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ ให้ส่วนภูมิภาคนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป

 

มติที่ประชุม          ฐานข้อมูลด้านวิชาการ

-   ให้ สสท. และ กสธ. แสดงนิทรรศการในส่วนของศูนย์ถ่ายทอดฯ และเครือข่ายธุรกิจเกษตร  

     โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงรายละเอียดของระบบงาน

ฐานข้อมูลด้านบริหาร

-   ให้กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงผลงานระบบฐานข้อมูลที่รับผิดชอบ

 

วาระที่ 5                อื่นๆ

5.1    เครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2543 และ ปี 2545

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับปี 2543 ยี่ห้อ Powell

ซึ่งมีปัญหา Harddisk เสียอยู่เป็นประจำ และบริษัทใช้เวลานานในการนำมาเปลี่ยนให้ใหม่ โดยให้ข้อแนะนำว่าในการจัดซื้อครั้งต่อไป ควรกำหนดเงื่อนไขผู้รับสัญญาจะต้องนำ Harddisk มาสำรองไว้ที่กรมฯ 10% ของจำนวนเครื่อง ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมได้อภิปรายและเกรงว่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามขอให้ฝ่ายเลขานำเรื่องแจ้งทางบริษัทให้ช่วยปรับปรุงในเรื่องคำกล่าว เนื่องจากปี 2545 ก็จัดซื้อได้ยี่ห้อดังกล่าว

 

มติที่ประชุม          -  กองคลัง และกองแผนงานนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

   ในปีต่อๆ ไป

-  กองแผนทำเรื่องถึงบริษัท Powell เพื่อขอให้ปรับปรุงเรื่องการดูแลรักษาตามสัญญา

 

5.2    หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปี 2546

กองแผนงานได้เสนอให้กองฝึกอบรมช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณการอบรม

บุคลากรด้านสารสนเทศในปีงบประมาณ 2546 ตามรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ที่กองแผนงานกำหนดใน

ที่ประชุม

 

มติที่ประชุม          ให้กองฝึกอบรมนำรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ไปพิจารณา

 

 

                                                                                                                                             

                                    ( ..นารีรัตน์  บัลลังก์ )

                                                                                                                                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม

                                                                                                                     

                            

                                                                                                                           (..ทัศนีย์  ชิงดวง )

                                                                                                                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม