การแปรรูปเห็ดฟาง
 
วิธีการทำแห้งเห็ดฟาง

1. นำดอกเห็ดมาลวกในน้ำเดือด (จะสังเกตเห็นฟองออกที่ดอกเห็ดต้มจนหมดฟอง)

2. นำขึ้นมาตากในตะแกรง ตากจนดอกเห็ดแห้งสนิท

3. นำดอกเห็ดที่ตากแห้งแล้วใส่ในถุงพลาสติก เย็บปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในที่ร่ม

4. เวลานำมารับประทานก็นำดอกเห็ดที่แห้งมาเช่น้ำเย็น ทิ้งไว้สักครู่ดอกเห็ดก็จะบานออก นำไปประกอบอาหารได้

วิธีการทำเห็ดดอง

1. นำเห็ดมาลวกน้ำในนำเดือด (สังเกตเห็นฟองอากาศจากดอกเห็ด พอหมดฟองก็นำเห็ดมาทิ้งไว้ให้เย็น)

2. ต้มน้ำกับเกลือ โดยใช้น้ำ 970 กรัม เกลือ 30 กรัม ต้มน้ำให้เดือด ยกลง

3. นำเห็ดที่ต้มแล้วใส่ในขวดโหลที่สะอาด ใส่ประมาณ 3/4 ของขวด แล้วเติมน้ำเกลือลงไปให้ท่วมดอกเห็ด หรือแค่คอขวด ปิดฝาขวดไม่ต้องให้แน่น

4. นำขวดดอกเห็ดมาใส่ในหม้อนึ่งความดัน นึ่งที่ความดัน 5 ปอนด์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคนาน 25 นาที

5. นำขวดออกจากหม้อนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วปิดฝาให้แน่น

 
เอกสารอ้างอิง

1. อาจารย์ ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน (วิธีการ, ปัญหาและอุปสรรค) กรุงเทพฯ

2. กองบรรณาธิการกลุ่มบัณฑิตเกษตรอาสา 2531, การเพาะเห็ดฟาง กรุงเทพฯ

3. อาจารย์บุญส่ง วงศ์เกรียงไกร. เอกสารเผยแพร่การเพาะเห็ดฟาง ชมรมนักเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

4. ดร. ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์ เทคโนโลยีการเพาะเห็ด ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมษายน 2532

5. อัจฉรา พยัพพานนท์ เพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม กองวิจัยโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร หนังสือกสิกร ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 2534. น. 311-313