เลขที่
เรื่อง
เรื่อง งาน/โครงการ/งบ/ค่า วงเงิน
งบประมาณ
วงเงินที่รับ
ราคา
ราคา
ต่อหน่วย
ราคารวม

ราคา
ต่อหน่วย

ราคารวม


กษ 1003(กค)/740 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

      
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 
     2. เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง
     3. เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด จำนวน 1 เครื่อง
     4. ตู้แช่อาหารขนาด 32 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้
  

วันที่ตั้งเรื่อง
  17/01/2546
วิธีจัดซื้อ   ตกลงราคา 
                

งานส่งเสริมการเกษตร/

งบลงทุน/

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคา/หน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท9,700 (2)


8,000 (2)

3,200

29,000(2)


19,4
00

16,000

3,200

58,000
.50005050000
.550005000000

.


9,700 (2)

8,000 (2)

3,200

29,000(2)


19,400

16,000

3,200

58,000

ยอดรวม

 

96,600

96,600

 96,600

96,600

หมายเหตุ