เลขที่
เรื่อง
เรื่อง งาน/โครงการ/งบ/ค่า วงเงิน
งบประมาณ
วงเงินที่รับ
ราคา
ราคา
ต่อหน่วย
ราคารวม

ราคา
ต่อหน่วย

ราคารวม

กษ 1003 (กค)/
ขออนุมัติจัดซื้อสารเคมี

1.1 สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันโรครา จำนวน      12,516 กิโลกรัม

1.2 สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันแมลง จำนวน 696 ลิตร

1.3 สารเคมีสำหรับรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 231,000 เม็ดวันที่ตั้งเรื่อง  20/03/2546
วิธีจัดซื้อ   ประกวดราคา 
                
.

 

520(12,516)


300(696)


2.1(231,000)
 

6,508,320


208,800


485,100
 

520(12,516)


300(696)


2.1(231,000)
 

6,508,320


208,800


485,100

ยอดรวม

 

 7,202,220  7,202,220  7,202,220  7,202,220

หมายเหตุ