เลขที่
เรื่อง
เรื่อง งาน/โครงการ/งบ/ค่า วงเงิน
งบประมาณ
วงเงินที่รับ
ราคา
ราคา
ต่อหน่วย
ราคารวม

ราคา
ต่อหน่วย

ราคารวม

กษ 1003 (กค)/


ขออนุมัติจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้องวันที่ตั้งเรื่อง  31/03/2546
วิธีจัดซื้อ   ตกลงราคา
                
.

 

40,300
 

40,300
 

40,300
 

40,300

ยอดรวม

 

 40,300  40,300  40,300 40,300

หมายเหตุ