รายงานจำนวนข้าราชการ จำแนกตามส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค

ตัดยอดข้อมูล วันที่ 1 เมษายน 2548

<<Back
Home
Next>>
จำนวนข้าราชการ
รวม
จำนวน
ร้อยละ
ส่วนกลาง
1,535
15.56
ส่วนภูมิภาค
8,330
84.44
รวมทั้งหมด
9,865
100

<<Back
Home
Next>>