แบบฟอร์มทางราชการ

 

กองฝึกอบรม

1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประประเทศ  Download
2. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ  Download
3. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย   Download
4. รายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม   Download
5. แบบรายงานผลการศึกษา (สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐบาล
โดยได้รับเงินเดือนเต็ม)  Download
6. แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ  Download

สำนักงานเลขานุการกรม

1. แบบหนังสือภายนอก (ครุฑ)   Download
2. แบบคำสั่ง   Download
3. แบบประกาศ   Download
4. แบบหนังสือรับรอง   Download
5. แบบรายงานการประชุม   Download

กองการเจ้าหน้าที่

1. คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบำเหน็จ/บำนาญ   Download
2. คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ   Download 
3. แบบคำขอย้าย   Download
4. คำร้องขอโอน   Download
5. แบบคำขอย้าย (สับเปลี่ยน)   Download
6. ข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน   Download
7. แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนข้าราชการ   Download
8. แบบ สว.1   Download
9. แบบ สว.2   Download
10. แบบ สว.3   Download
11. แบบ สว.4   Download
12. แบบ สว.5   Download
13. แบบ สว.6   Download

กองคลัง

1. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 
2. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
3. หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
4. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
5. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำงวด ปีงบประมาณ 2545 (แบบ7Download
6. รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2545 (แบบ7/1Download