ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรณีเกษียณอายุราชการ   สำหรับข้าราชการสังกัดส่วนกลาง (กอง / สำนัก)
ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรณีเกษียณอายุราชการ   สำหรับข้าราชการสังกัดส่วนภูมิภาค (เขต จังหวัด
                                                                                                            และศูนย์ต่าง ๆ)
ขั้นตอนการขอรับเงินคืนจาก กบข. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กบข.           เฉพาะข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ในส่วนกลาง
                                                                                                            (กอง /   สำนัก)
ั้ ขั้นตอนการขอรับเงินคืนจาก กบข. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กบข.           เฉพาะข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ในส่วนภูมิภาค 
                                                                                                            (เขต จังหวัด และศูนย์ต่าง ๆ)
ขั้นตอนการขอรับเหน็จลูกจ้างประจำกรณีเกษียณอายุราชการ              สำหรับลูกจ้างประจำสังกัดส่วนกลาง (กอง/สำนัก)
ขั้นตอนการขอรับเหน็จลูกจ้างประจำกรณีเกษียณอายุราชการ              สำหรับลูกจ้างประจำสังกัดส่วนภูมิภาค (เขต จังหวัด
                                                                                                            และศูนย์ต่าง ๆ)
ขั้นตอนการขอรับเงินคืนจากกองทุนสำรองเลียงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ)  เฉพาะลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก  กสจ.
                                                                                                            ที่จะเกษียณอายุราชการ สังกัดส่วนกลาง (กอง / สำนัก)
ขั้นตอนการขอรับเงินคืนจากกองทุนสำรองเลียงชีพลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ)  เฉพาะลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก  กสจ.
                                                                                      ที่จะเกษียณอายุ ราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค (เขต จังหวัด และศูนย์ต่าง ๆ)
แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ เงินทดแทน กรณีข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (เกษียณอายุ)
แบบขอรับบำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการเสียชีวิต
แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ  เงินบำเหน็จพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุ
แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ  เงินบำเหน็จพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต
.

ข้อมูลจาก  ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

                                                                                                                                  กองการเจ้าหน้าที่