หลักเกณฑ์การตัดสิน

 

ประกาศผลการคัดเลือกเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย มีดังนี้

1. หน่วยงานระดับส่วนกลางและเขต จำนวน 5 เว็บไซต์

2. หน่วยงานระดับจังหวัด จำนวน 6 เว็บไซต์

3. หน่วยงานระดับอำเภอและศูนย์ จำนวน 8 เว็บไซต์ แบ่งเป็น อำเภอ 5 เว็บไซต์ ศูนย์ 3 เว็บไซต์

* หมายเหตุ รายชื่อเว็บที่ประกาศไม่เรียงตามผลคะแนน