ให้กรอก "ด้านบน" เป็น "เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก"

และ รหัสผ่าน "ด้านล่าง" เป็น พ.ศ. ปีเกิด 4 ตัวเช่น 2527

หากไม่ได้ กรุณา ติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ

กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02-579-3699